mercredi 13 juin 2007

TÁC HẠI CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TÁC HẠI CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Ðại Dương

Trong tiểu luận "Cuộc dấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay" dăng trên Tạp chí Cộng Sản số tháng 603, T.S Hồ Văn Chiểu viết "Cuộc dấu tranh tư tưởng hiện nay là cuộc dấu tranh chính trị ... tập trung vào những vấn dề nền tảng tư tưởng của Dảng là chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ... Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội tháng 10/1917 trước hết dó là thắng lợi của chủ nghĩa MácLênin, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân dối với các hệ tư tưởng dã lỗi thời ... sở dĩ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam tồn tại và tiếp tục phát triển dược là do chủ nghĩa MácLênin dã trở thành hệ tư tưởng chính thống của xã hội, dã có ảnh hưởng sâu sắc trong nhiều thế hệ con người Việt Nam ... Chủ nghĩa MácLênin là nền tảng và kim chỉ nam cho hoạt dộng của Dảng và xã hội ta ... các thế lực thù dịch dều tập trung vào lĩnh vực tư tưởng coi dó là diểm mấu chốt, làm sụp dổ lòng tin, làm mất phương hướng chính trị của Dảng Cộng sản và nhân dân ... Họ còn tập trung xuyên tạc lịch sử, gây mất doàn kết nội bộ, bịa dặt, nói xấu cán bộ lãnh dạo của Dảng, Nhà nước và dảng viên." .

Cộng sản Việt Nam dã không tin vào luận diểm của Marx "chủ nghĩa xã hội thay thế cho chủ nghĩa tư bản là tất yếu của lịch sử" nên mới triệt dể ngăn cấm các loại triết thuyết khác của nhân loại lưu hành mặc dù xác nhận sự "thắng thế của hệ tư tưởng của giai cấp công nhân dối với các hệ tư tưởng dã lỗi thờị"

Nhiều quốc gia trên thế giới phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa vẫn cho phép và khuyến khích việc lưu hành chủ nghĩa cộng sản. Mọi tầng lớp trong xã hội dều dược quyền tự do tìm hiểu, nghiên cứu, phổ biến bất cứ loại triết thuyết nào, kể cả chủ nghĩa Marx Leninẹ

Các chính quyền dó chẳng những tin vào con dường dang di mà còn tin tưởng khả năngĩ chọn lựa sáng suốt của dân chúng.

Tại sao dảng Cộng sản sợ sự hình thành của các lực lượng dối lập và sợ bị mất chính quyền vì "dấu tranh nghị trường hoặc bạo loạn lật dổ" trong khi xác dịnh "chủ nghĩa MácLênin dã trở thành hệ tư tưởng chính thống của xã hội, dã có ảnh hưởng sâu sắc trong nhiều thế hệ con người Việt Nam" Chính quyền hiện tại thủ dắc mọi phương tiện quốc gia từ ngân sách, tài sản, lực lượng an ninh, hệ thống tổ chức dảng rộng khắp toàn quốc, guồng máy truyền thông quốc doanh dồ sộ

Hội dồng Lý luậản Trung ương do dích thân Tổng Bí thư chỉ dạo trực tiếp, Ban Tư tưởng Văn hóa, guồng máy truyền thông quốc doanh lại không dám dương dầu công khai trên phương diện lý luận với một số cá nhân, tổ chức của người Việt Nam trong cũng như ngoài nước mà phải vận dụng dến bạo lực tuyệt dốỉ Phải chăng dã có tình trạngĩ thiếutựtin và sự nghèo nàn về lý luận của giới lãnh dạo như thú nhận của Tổng Bí thư Nông Dức Mạnh "chúng ta có dược nhiều cán bộ có học hàm, học vị, nhiều quan chức có bằng và giấy chứng nhận tốt nghiệp nhưng có dược rất ít những chuyên gia lý luận giỏị" Như thế, thái dộ thiếutựtin vào chủ nghĩa MarxLenine và thực tiễn cuộc sống của giới lãnh dạo cao cấp dã là nguyên nhân "làm sụp dổ lòng tin và làm mất phương hướng chính trị của Dảng Cộng sản và nhân dân".

Vừa dặt chân lên Marseilles, Pháp quốc, Hồ Chí Minh vội vã gởi dơn xin theo học Trường Thuộc Dịa, nơi dào tạo những viên chức phục vụ cho Đế quốc Pháp ở hải ngoạị Dơn bị bác vì không hội dủ diều kiện. Nhưng, hệ thống truyền thông cộng sản dã biến dữ kiện dó thành "Bác Hồ di tìm dường cứu quốc".

Sự phát hiện lá dơn trong văn khố Pháp và dược công bố chỉ nhằm trả lại sự thật cho lịch sử từng bị vùi lấp, che dậy nhiều thập trong môi trường ức chế thông tin. Hồ Chí Minh dùng bút hiệu Trần Dân Tiên và Tuyết Lan dể tự ca tụng và tạo ra huyền thoại Hồ Chí Minh ái quốc hầu dánh lừa dư luận. Hành dộng bất xứng dó bị phanh phui dã dánh dổ thần tượng Hồ Chí Minh.

Những cuộc tình qua dường, phidạodức trong khi lưu lạc và hoạt dộng cho Dệ Tam Quốc Tế của Hồ Chí Minh cũng như lúc dương quyền dã bị phát hiện và công bố làm phơi bày các dữ kiện dối trá dược dày công dàn dựng trong các tác phẩm ký tên Trần Dân Tiên và Tuyết Lan.

T.S Chiểu viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh từng bước dược hình thành và từ giữa những năm 20 của thế kỷ này với chủ nghĩa MácLênin dã di vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh là những quan diểm toàn diện, sâu sắc về những vấn dề cơ bản cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân chủ nhân dân tiến lên Cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình dộc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, góp phần vào cách mạng thế giới".

Tại sao tư tưởng Mao Trạch Dông dược dưa vào cương lĩnh dảng Cộng sản Việt Nam liên tục cho mãi dến năm 1991 trong khi tư tưởng Hồ Chí Minh "toàn diện và sâu sắc" lại bị lãng quên? Hoặc, do tính chất lệ thuộc vào phong trào Cộng sản Quốc tế nên cương lĩnh của dảng Cộng sảnViệt Nam ghi "Dảng lấy chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Mao Trạch Dông làm kim chỉ nam cho tư tưởng và hành dộng".

Hoặc, tư tưởng dó không có thật như thú nhận của Hồ Chí Minh "Không, tôi không có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa máclênin...Như tôi thường nói 'lạt mềm buộc chặt', dó là phương pháp cột cái gì dó của tôi ... thì cũng có sự chỉ biểu của phương pháp biện chứng. Chớ còn tư tưởng là quan niệm về vũ trụ, về thế giới và về xã hội con người thì tôi là học trò của MácAênghenlênin, chớ làm gì có tư tưởng ngoài triết học Mác" Theo Nguyễn Văn Trấn trong Viết cho Mẹ và Quốc Hộị

Từ Dại hội VII năm 1991, tư tưởng Hồ Chí Minh dược dem thay thế cho tư tưởng Mao Trạch Dông trong Nghị Quyết. Và, Hà Nội dã huy dộng một dội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa hùng hậu di sưu tầm và hệthốnghóa cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết quả mang lại chỉ là một mớ nhận xét rời rạc cho từng vấn dề, không biểu thị cho hệ tư tưởng mà nên gọi dúng nghĩa "Ứng dụng chủ nghĩa MarxLenine và tư tưởng Mao Trạch Dông vào hoàn cảnh Việt Nam"

Nhân kỷ niệm 70 năm (1930-2000) ngày thành lập dảng cộng sản, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu "Nguyễn ái Quốc dã dến với Cách mạng Tháng Mười và Luận cương dân tộc và thuộc dịa của Lenin như mặt trời chân lý dã dến với Người và Người dã rút ra kết luận: Muốn giải phóng dân tộc, không còn con dường nào khác là con dường cách mạng vô sản."

Hồ Chí Minh du nhập và ứng dụng chủ nghĩa MarxLenine và tư tưởng Mao Trạch Dông dã dưa dảng Cộng sản vào cương vị dộc quyền lãnh dạo và muôn vàn tai ách cho dân tộc Việt Nam. Không cần chủ nghĩa MarxLenine và tư tưởng Mao Trạch Dông, các nước có cùng hoàn cảnh bị trị trong vùng Châu Á dã giành dược dộc lập trước Việt Nam nhiều năm với thiệt hại về nhân mạng, tài sản không dáng kệ Và, dã biến thành những quốc gia dộc lập, tự chủ, phát triển, giàu mạnh và hạnh phúc hơn Việt Nam.

"Con dường cách mạng vô sản" dã dìm dất nước và dân tộc Việt Nam trong biển lửa chiến tranh, trong bầu không khí hận thù giai cấp triền miên.

Hơn 30 năm chinh chiến (1945-75) làm thiệt mạng khoảng 4 triệu dân chúng Việt Nam. Sauk hi hòa bình và thống nhất, Hà Nội xua quân xâm lăng và chiếm dóng Cao Miên (1979-89) Miên dã làm chết 50,000 bộ dộị

Cải cách ruộng dất kiểu Tàu; Hợp tác hóa kiểu Nga; Dàn áp văn nghệ sĩ; truy quét dảng phái quốc gia và tôn giáo dã tiêu diệt khả năng phát triển của dất nước, xé nát cộng dồng dân tộc Việt Nam.

Bước vào thiên niên kỷ thứ ba, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn nghèo dói nhất thế giới mặc dù dã tận lực bán tài nguyên quốc gia, tha hồ khai thác sức lao dộng, túi tiền của người Việt Nam quốc nội cũng như hải ngoại vì ngoan cố bám vào chủ nghĩa MarxLenine và ứng dụng của Hồ Chí Minh.


Ðại Dương
(2001 ?)

(Nguồn: Dan Chu)

Aucun commentaire: