jeudi 21 juin 2007

Bức hinh biết nói

:: Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam ::
Chùa Đại Nam Quốc Tự ở Bình Dương. Hồ Chí Minh được thờ trong Đại Nam Quốc Tự. b) Tư tưởng Hồ Chí Minh Chúng ta có thể khẳng định mà không sợ sai lầm rằng ...vietcatholic.net/News/Html/44444.htm

Aucun commentaire: