dimanche 24 juin 2007

Slides show Ho Chi Minh 1

Slides show Ho Chi Minh

Bác Hồ và một số người vợ, người tình, đơn xin học trường thuộc địa Pháp (để ra làm quan), công hàm dâng lãnh hải - hải đảo VN cho TQ*
***
**
***
**
***
*

Aucun commentaire: