lundi 6 août 2007

Hồ Chí Minh đưa Mác LêNin vào VN (Nguyễn Văn Đằng. thành viên hội Nhân Dân Chống Tham Nhũng)

• Mở Hồ Sơ Cũ
Hồ Chí Minh đưa Mác LêNin vào VN (Nguyễn Văn Đằng. thành viên hội Nhân Dân Chống Tham Nhũng)

Aucun commentaire: